Drugi STWURek został przygotowany przez członków Koła Naukowego Statystyki Matematycznej Gauss: Paulinę Krzysztoporską, Marcina Koralewskiego i Bartosza Pawliczaka.

Typy prezentacji danych

Podstawowe 4 typy prezentacji danych:

 • Porównanie
 • Kompozycja
 • Rozkład
 • Relacje między danymi

Pytania, które warto sobie zadać:

 • Jak dużo zmiennych chcemy pokazać na jednym wykresie?
 • Jak wiele punktów danych pokażemy?
 • Czy dane są zmienne w czasie? A może zmieniają się w zależności od grup?

Czy zawsze potrzebujemy wykresu?

Tabela dobrze prezentuje dane, gdy

 • chcemy znaleźć i porównać pojedyncze wartości,
 • pokazujemy dokładne wartości,
 • mamy do czynienia z różnymi jednostkami,
 • pokazujemy ilościowe informacje, a nie trend.

Wykres będzie odpowiedni, gdy

 • będzie przekazywał wiadomość poprzez kształt,
 • chcemy pokazać relacje między wieloma zmiennymi.

Wykres punktowy (scatter plot)

plot of chunk myplot

Wykres kołowy (pie chart)

Wykres słupkowy (bar plot)

 • w pozycji horyzontalnej najlepiej obrazuje 5,7 zmiennych,
 • jeśli zmienną jest czas, umieszczamy ją na osi x,
 • osie startują z zera!

Wykres słupkowy (bar plot)

daneNaSzybko <- read.csv("edu_dat.csv", encoding="UTF-8")
Wyksztalcenie<-as.numeric(daneNaSzybko$edukacja!="wyższe i policealne")
ggplot(daneNaSzybko,aes(Wyksztalcenie,fill=wojewodztwo))+
 geom_bar(position="stack")+xlab(expression(bold("W. wyższe/policealne a pozostałe")))+
 theme_classic()+ylab("")

plot of chunk bartosz_code_1

ggplot(daneNaSzybko,aes(Wyksztalcenie,fill=wojewodztwo))+
 geom_bar(position="fill")+xlab(expression(bold("W. wyższe/policealne a pozostałe")))+
 theme_classic()+ylab("")

plot of chunk bartosz_code_1

wykres<-ggplot(spotkan, aes(x = plec, y = waga, fill = psycholog)) + 
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
 facet_wrap(~ rok, ncol = 1)
wykres+ggtitle(expression(atop("Wizyty u psychologa", 
                atop(italic("Dane z Diagnozy Społecznej"), ""))))+standard_bp+labs(y="")

plot of chunk bartosz_code_3

wykres<-ggplot(spotkan2, aes(x = plec, y = waga, fill = TV)) + 
 geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") + coord_polar() +
 facet_wrap(~ rok, ncol = 1)
wykres+ggtitle(expression(atop("Częstość oglądania TV", 
                atop(italic("Dane z Diagnozy Społecznej"), ""))))+standard_bp+labs(y="")

plot of chunk bartosz_code_4

Wykres liniowy (line plot)

 • Używany najczęściej wtedy, kiedy chcemy pokazać zmienność cechy w czasie.
 • Bardzo podatny na zmniejszenie czytelności przez dużą liczbę cech
temp = osoby %>%
 select(ap83_1, wojewodztwo, podregion58, eduk4_2000, waga_2000_ind) %>%
 mutate_each(funs(as_factor), -waga_2000_ind) %>% 
 group_by(ap83_1, eduk4_2000, podregion58, wojewodztwo) %>% 
 summarise(waga = sum(waga_2000_ind, na.rm = TRUE), rok = 2000) %>% 
 filter(!is.na(ap83_1)) %>%
 filter(!is.na(eduk4_2000)) %>%
 rename(czy_pali = ap83_1, wyksztalcenie = eduk4_2000) 
temp$rok = 2000
### (...)
palenie = rbind(temp, temp2, temp3, temp4, temp5, temp6, temp7, temp8) 
#### more factors
palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok = palenie %>%
 select(czy_pali, wyksztalcenie, podregion58, wojewodztwo, rok, waga) %>%
 mutate_each(funs(as.factor), -waga) 

# change values to numeric
palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok$czy_pali = gsub(
 'TAK',1,palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok$czy_pali)
palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok$czy_pali = gsub(
 'NIE',0,palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok$czy_pali)
palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok$czy_pali = as.numeric(
 palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok$czy_pali)
#group, count percent
palenie_a_wyksztalcenie_i_rok = palenie_a_podregion_region_wyksztalcenie_i_rok %>% 
 filter(!is.na(wyksztalcenie)) %>%
 group_by(wyksztalcenie, rok) %>% 
 summarise(percent = sum(czy_pali*waga)/sum(waga)) 

# change to datetime object
palenie_a_wyksztalcenie_i_rok$rok <- strptime(
 x = as.character(palenie_a_wyksztalcenie_i_rok$rok), format="%Y")
#First plot
ggplot(data=palenie_a_wyksztalcenie_i_rok, aes(
 x=rok, y=percent, group=wyksztalcenie, color=wyksztalcenie))+
 geom_line(stat = "identity")+
 scale_colour_brewer(type='seq', palette = 'OrRd')+
 scale_x_datetime(date_labels = "%Y", date_breaks = '2 years')+
 ggtitle('Procent palących na przestrzeni lat')+
 ylab('Procent palących')+
 xlab('Rok badania')

Pierwszy geom_line:

plot of chunk marcin_plot_1

W wykresie powyżej nie pasuje nam bardzo wiele rzeczy :)

 • niska czytelność
 • mało czytelna skala osi Y
 • chcemy czytelnika poinformować o niepewności wynikającej z trendu
 • tytuł bardzo źle wygląda
# 2gi wykres
ggplot(data=palenie_a_wyksztalcenie_i_rok, aes(
 x=rok, y=percent, group=wyksztalcenie, color=wyksztalcenie))+
 geom_line(stat = "identity")+
 scale_colour_brewer(type='seq', palette = 'OrRd')+
 scale_x_datetime(date_labels = "%Y", date_breaks = '2 years')+
 ylab('Procent palących')+
 xlab('Rok badania')+ ###############################
 geom_smooth(method='loess')+
 scale_y_continuous(labels = scales::percent)+
 theme_dark()+
 ggtitle(expression(atop("Procent palących na przestrzeni lat", atop(
  italic("Dane z Diagnozy Społecznej"), "")))) +
 theme(axis.text.x = element_text(angle=-45, hjust=0, vjust=1), 
    plot.title = element_text(size = 25, face = "bold", colour = "black", vjust = -1))

plot of chunk marcin_plot_2 Na tą chwilę można dopracować:

 • podpisy osi
 • legenda jest mało czytelna
 • tytuł
ggplot(data=palenie_a_wyksztalcenie_i_rok, aes(
 x=rok, y=percent, group=wyksztalcenie, color=wyksztalcenie))+
 geom_line(stat = "identity")+
 scale_colour_brewer(type='seq', palette = 'OrRd')+
 scale_x_datetime(date_labels = "%Y", date_breaks = '2 years')+
 geom_smooth(method='loess')+
 scale_y_continuous(labels = scales::percent)+
 theme_dark()+
 ggtitle(expression(atop("Procent palących na przestrzeni lat",
             atop(italic("Dane z Diagnozy Społecznej"), "")))) +
 theme(axis.text.x = element_text(angle=-45, hjust=0, vjust=1), 
    plot.title = element_text(size = 25, face = "bold", 
                 colour = "black", vjust = -1, hjust=0.5))+############
 theme(legend.direction = 'vertical',
    legend.key.size = unit(3, 'lines'), legend.justification = c(1, -0.015), 
    legend.title = element_text(size = 18, colour = "black", vjust = 0),
    legend.text = element_text(size = 11),
    axis.title.x = element_text(size = 15, colour = 'grey35'),
    axis.title.y = element_text(size = 15, colour = 'grey35'),
    plot.background = element_rect(fill = 'grey90'),
    legend.background = element_rect(fill = 'grey90')) +
    labs(x = 'Rok badania', y = 'Procent palących', color='Wykształcenie')

plot of chunk marcin_plot_3