Warsztaty odbywają się w ramach GeekWeekWro

Czego nauczymy się na tych warsztatach?

 1. Ściągania map google, nanoszenia punktów na te mapy
 2. Znajdowania współrzędnych geograficznych miejscowości
 3. Tworzenia map z obszarmi wyodrębnionymi kolorem (choropleth)

Zacznijmy naszą przygodę.

Instalacja niezbędnych pakietów

install.packages(c("dplyr", "ggplot2", "ggthemes", "ggmap"))
library(dplyr)
library(tidyr)
library(ggplot2)
library(ggmap)
library(ggthemes)

Ściąganie mapy z google lub open street maps

Dzięki pakietowi ggmap jest to niezwykle proste

wroclaw_mapa <- get_map(location = "wrocław", zoom = 10)
## Map from URL : http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=wroc%C5%82aw&zoom=10&size=640x640&scale=2&maptype=terrain&language=en-EN&sensor=false
## Information from URL : http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=wroc%C5%82aw&sensor=false
ggmap(wroclaw_mapa, extent = "normal")

plot of chunk unnamed-chunk-3

wroclaw_mapa <- get_map(location = c(17, 51.1), zoom = 12)
## Map from URL : http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=51.1,17&zoom=12&size=640x640&scale=2&maptype=terrain&language=en-EN&sensor=false
ggmap(wroclaw_mapa)

plot of chunk unnamed-chunk-4

Jeśli nie będzie działało to trzeba zainstalować starszą wersję ggplot2.

devtools::install_github("hadley/ggplot2@v2.2.0")

Zaznaczanie punktów

Oznaczmy na mapie Wrocławia miejsca, w których odbywały się spotkania STWURa.

miejsca <- c("Wydział Biotechnologii, Wrocław", "Infopunkt Łokietka", "Wydział Matematyki PWr")
wspolrzedne <- geocode(miejsca)
miejsca <- cbind(miejsca, wspolrzedne)
miejsca$liczba_spotkan <- c(3, 1, 1)

Weżmy mapę, którą wcześniej ściągnęliśmy

ggmap(wroclaw_mapa) +
 geom_point(data = miejsca, aes(x = lon, y = lat))

plot of chunk unnamed-chunk-7

ggmap(wroclaw_mapa) +
 geom_point(data = miejsca, aes(x = lon, y = lat, size = liczba_spotkan)) +
 theme_map()

plot of chunk unnamed-chunk-8

wroclaw_mapa <- get_map(location = "wrocław", zoom = 13, maptype = "roadmap", color = "bw")
## Map from URL : http://maps.googleapis.com/maps/api/staticmap?center=wroc%C5%82aw&zoom=13&size=640x640&scale=2&maptype=roadmap&language=en-EN&sensor=false
## Information from URL : http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=wroc%C5%82aw&sensor=false
ggmap(wroclaw_mapa) +
 geom_point(data = miejsca, aes(x = lon, y = lat, color = miejsca, size = liczba_spotkan)) +
 theme_map() +
 scale_fill_discrete(name = "")

plot of chunk unnamed-chunk-9

Choreopleth

Jeśli chcemy wyróżnić konkretne obszary kolorem, np. województwo w zależności od procenta ludności z wyższym wykształceniem, to potrzebujemy nieco innych narzędzi w R, a przede wszystkim potrzebujemy danych definiujących poszczególne obszary. Takie dane często zapisywane są w plikach shapefile (.shp) lub GeoJSON. Dla zastosowań nie komercyjnych podział Polski i Europy można ściągnąć ze stron GUSu i Eurostatu. Tutaj stosujemy już przetworzone dane. Skrypt służące do ich wygenerowania znajdują się na githubie.

Najpierw przetwarzamy dane

internet_dat <- read.csv(file = "internet_data.csv")
load("ksztalt_wojewodztw_data_frame.Rdata")

internet_podsumowanie <- internet_dat %>% 
 filter(rok == 2015) %>%
 group_by(wojewodztwo) %>%
 summarise(przecietnie_godzin_internetu = sum(waga*godzin_internetu)/sum(waga)) %>%
 mutate(wojewodztwo = tolower(wojewodztwo)) %>% 
 inner_join(wojewodztwa_nazwy_kody, by = c("wojewodztwo"="woj"))
## Warning in inner_join_impl(x, y, by$x, by$y, suffix$x, suffix$y): joining
## character vector and factor, coercing into character vector
plotData <- inner_join(Wojewodztwa, internet_podsumowanie, by = "id")

Co się dzieje w kodzie powyżej krok po kroku:

Filtrowanie obserwacji z roku 2015

internet_dat %>% 
 filter(rok == 2015) 

Policzenie procenta osób z wyższym wykształceniem w podziale na województwa

group_by(wojewodztwo) %>%
 summarise(przecietnie_godzin_internetu = sum(waga*godzin_internetu)/sum(waga)) 

Techniczne. Połączenie z data.frame wojewodztwa_nazwy_kody.

mutate(wojewodztwo = tolower(wojewodztwo)) %>% 
 inner_join(wojewodztwa_nazwy_kody, by = c("wojewodztwo"="woj")) 

Połączenie z data.frame zwierającym definicje obszarów województw

plotData <- inner_join(Wojewodztwa, edu_podsumowanie, by = "id")

Wizualizacja

Wrzucamy do R i mamy nadzieję, że wyjdzie coś, co przyzwoicie działa

library(scales) #pretty breaks, percent
ggplot(data = plotData, mapping = aes(x = long, y = lat)) +
 geom_polygon(mapping = aes(group = group, fill = przecietnie_godzin_internetu))

plot of chunk unnamed-chunk-15

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/07/59/d9/0759d9f019a16d630705a0e0b3eab357.jpg

Jak to naprawić?

Zacznijmy od zmiany palety kolorów. Weźmiemy ‘YlGn’ z pakietu RColorBrewer.

ggplot(data = plotData, mapping = aes(x = long, y = lat)) +
 geom_polygon(mapping = aes(group = group, fill = przecietnie_godzin_internetu)) +
 scale_fill_distiller("h", palette = "YlGn", breaks = pretty_breaks(n = 6),
            trans = "reverse")

plot of chunk unnamed-chunk-16

Teraz technikalia:

 • Usuwamy opisu osi
 • Zmieniamy kolejność kolorów i wielkość legendy
 • Dodajemy tytuł wykresu
ggplot(data = plotData, mapping = aes(x = long, y = lat)) +
 geom_polygon(mapping = aes(group = group, fill = przecietnie_godzin_internetu)) +
 scale_fill_distiller("Godzin", palette = "YlGn", breaks = pretty_breaks(n = 6),
            trans = "reverse") +
 guides(fill = guide_legend(reverse = TRUE)) +
 ggtitle(label = "Liczba godzin spędzanych tygodniowo w internecie", subtitle = "Średnia w podziale na województwa w 2015") + 
 theme_map(base_size = 18) +
 theme(plot.title = element_text(size = 20, hjust = 0.5, family = "mono"),
    plot.subtitle = element_text(size = 18, hjust = 0.5, family = "mono"),
    legend.position = "right",
    legend.key.height = unit(1.7, "cm"),
    legend.key.width = unit(1.1, "cm"))

plot of chunk unnamed-chunk-17