Malowanie pisanek w R

Potężne graficzne możliwości R często mnie prowokują do szukania innych zastosowań niż wizualizacja zależności między analizowanymi danymi. Tworzenie w R kartek świątecznych wydaje się nieco oryginalne, ale wbrew pozorom jest bardzo proste, głównie ze względu na na gotowe do użycia skrypty rysujące króliczki i jajka (kod poniżej).

Do zajmujących nas ostatnio kartogramów wracamy już niebawem, bo STWUR spotyka się w środę 19.04 o 19:00 na Wydziale Biotechnologii UWr w sali 1.03. Zapraszamy!

library(ggplot2)

egg_equation <- function(t)
 data.frame(x = 0.78 * cos(t/4) * sin(t), 
       y = -cos(t))

npointsb <- 40
npoints <- 500

t <- seq(-pi, pi, length = npointsb)

set.seed(15390)

point_img <- cbind(egg_equation(t),
           data.frame(s = runif(npointsb, min = 3, 
                     max = 8), 
                f = factor(sample(1L:10, npointsb, TRUE)), 
                a = runif(npointsb, min = 0.2, max = 0.4)))

points_bcg <- data.frame(x = runif(npoints, -1.7, 1.7), 
             y = runif(npoints, -1.5, 1.5), 
             s = runif(npoints, min = 1, max = 6), 
             f = factor(sample(1L:10, npoints, TRUE)), 
             a = runif(npoints, min= 0.05, max = 0.08))

data <- rbind(point_img, points_bcg)
ggplot(data, aes(x, y, colour = f, alpha = a, size = s)) +
 geom_point() +
 theme_void() + 
 scale_size_continuous(range = c(5, 15)) +
 theme(legend.position="none")

plot of chunk pisanka