STWUR
STWUR

Jak zawsze publikujemy materiały z ostatniego spotkania STWURa.

Wstęp

Materiały są dostępne w repozytorium: http://tinyurl.com/stwur4

Pobierz materiały z R poleceniem:

download.file(url = "https://github.com/STWUR/STWUR-2017-05-17/archive/master.zip", 
       destfile = "tmp.zip")
unzip("tmp.zip", exdir = getwd())
file.remove("tmp.zip")

Dane

Dane z Diagnozy społecznej, 23 130 respondentów.

Pytania:

 • Czy czuje się Pan/i samotny/a?
 • Czy używa Pan/i internetu w pracy?
 • Ile godzin spędził/a Pan/i w internecie w ostatnim tygodniu?

Wczytanie danych

dat <- read.csv("internet_samotnosc_aggregated.csv")
## Warning in file(file, "rt"): cannot open file
## 'internet_samotnosc_aggregated.csv': No such file or directory
## Error in file(file, "rt"): cannot open the connection
head(dat)
## Error in head(dat): object 'dat' not found

Liczba respondentów

ggplot(dat, aes(x = plec, y = n_resp, fill = samotnosc)) + 
 geom_col(position = "dodge") +
 facet_wrap( ~ internet_zawodowo, labeller = label_both) +
 scale_x_discrete("Płeć") +
 scale_y_continuous("Liczba respondentów") +
 scale_fill_manual("Uczucie osamotnienia", 
          values = c("cadetblue3", "coral2")) +
 theme_bw() +
 theme(legend.position = "bottom")

Liczba respondentów

## Error in ggplot(dat, aes(x = plec, y = n_resp, fill = samotnosc)): object 'dat' not found

geom_col: odpowiednik geom_bar(stat = “identity”)

Przedziały ufności

conf_int <- group_by(dat, internet_zawodowo) %>% 
 mutate(total = sum(n_resp)) %>% 
 bind_cols(binom.confint(.[["n_resp"]], .[["total"]], 
             method = "asymptotic")) %>% 
 select(-method, -x, -n, -mean)
## Error in group_by_(.data, .dots = lazyeval::lazy_dots(...), add = add): object 'dat' not found
conf_int[1L:3, -c(1L:4)]
## Error in eval(expr, envir, enclos): object 'conf_int' not found

binom.confint - przedziały ufności dla zmiennych dwumianowych (9 dostępnych metod).

bind_cols - cbind dla tibble.

Przedziały ufności

ggplot(conf_int, aes(x = plec, y = n_resp, fill = samotnosc)) + 
 geom_col(position = "dodge") +
 facet_wrap( ~ internet_zawodowo, labeller = label_both) +
 scale_x_discrete("Płeć") +
 scale_y_continuous("Liczba respondentów") +
 scale_fill_manual("Uczucie osamotnienia", 
          values = c("cadetblue3", "coral2")) +
 theme_bw() +
 theme(legend.position = "bottom") +
 geom_errorbar(aes(ymin = lower*total, ymax = upper*total), 
        position = "dodge")

Przedziały ufności

## Error in ggplot(conf_int, aes(x = plec, y = n_resp, fill = samotnosc)): object 'conf_int' not found

Przedziały ufności

Coverage probability: prawdopodobieństwo, że wartość zmiennej znajduje się w określonym przedziale ufności.

plot of chunk unnamed-chunk-8

Przedziały ufności

##    method   p   n coverage
## 1 asymptotic 0.0567 10587 0.9488404
## ----
## -4 rows ommited
##  method   p   n coverage
## 1 wilson 0.0567 10587 0.9493279
## ----
## -4 rows ommited

Liczba respondentów

## Error in ggplot(conf_int, aes(x = plec, y = n_resp, fill = samotnosc)): object 'conf_int' not found

Liczba godzin w internecie a samotność

ggplot(dat, aes(x = plec, y = internet_h, fill = samotnosc)) +
 geom_col(position = "dodge") +
 facet_wrap( ~ internet_zawodowo, labeller = label_both) +
 scale_x_discrete("Płeć") +
 scale_y_continuous("Użycie internetu w ostatnim tygodniu [h]") +
 scale_fill_manual("Uczucie osamotnienia", values = c("cadetblue3", "coral2")) +
 theme_bw() +
 theme(legend.position = "bottom")

Liczba godzin w internecie a samotność

## Error in ggplot(dat, aes(x = plec, y = internet_h, fill = samotnosc)): object 'dat' not found

Liczba godzin w internecie a samotność

full_dat <- read.csv("internet_samotnosc_full.csv")

wilcox.test(filter(full_dat, samotnosc == "TAK")[["internet_h"]],
      filter(full_dat, samotnosc != "TAK")[["internet_h"]],
      alternative = "greater")
## 
## 	Wilcoxon rank sum test with continuity correction
## 
## data: filter(full_dat, samotnosc == "TAK")[["internet_h"]] and filter(full_dat, samotnosc != "TAK")[["internet_h"]]
## W = 40072000, p-value = 0.0004915
## alternative hypothesis: true location shift is greater than 0

Liczba godzin w internecie a samotność

Czy osoby samotne nieużywające internetu w pracy, spędzają w internecie więcej czasu niż ich mniej samotni koledzy?

wilcox.test(filter(full_dat, samotnosc == "TAK", 
          internet_zawodowo != "TAK")[["internet_h"]],
      filter(full_dat, samotnosc != "TAK", 
          internet_zawodowo != "TAK")[["internet_h"]],
      alternative = "greater")
## 
## 	Wilcoxon rank sum test with continuity correction
## 
## data: filter(full_dat, samotnosc == "TAK", internet_zawodowo != "TAK")[["internet_h"]] and filter(full_dat, samotnosc != "TAK", internet_zawodowo != "TAK")[["internet_h"]]
## W = 11058000, p-value = 0.4745
## alternative hypothesis: true location shift is greater than 0

Liczba godzin w internecie a samotność

Czy osoby samotne używające internetu w pracy, spędzają w internecie więcej czasu niż ich mniej samotni koledzy?

wilcox.test(filter(full_dat, samotnosc == "TAK", 
          internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]],
      filter(full_dat, samotnosc != "TAK", 
          internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]],
      alternative = "greater")
## 
## 	Wilcoxon rank sum test with continuity correction
## 
## data: filter(full_dat, samotnosc == "TAK", internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]] and filter(full_dat, samotnosc != "TAK", internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]]
## W = 8897900, p-value = 5.457e-05
## alternative hypothesis: true location shift is greater than 0

Liczba godzin w internecie a samotność

Czy osoby samotne używające internetu w pracy, spędzają w internecie więcej czasu niż ich mniej samotni koledzy?

wilcox.test(filter(full_dat, samotnosc == "TAK", 
          internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]],
      filter(full_dat, samotnosc != "TAK", 
          internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]],
      alternative = "greater")
## 
## 	Wilcoxon rank sum test with continuity correction
## 
## data: filter(full_dat, samotnosc == "TAK", internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]] and filter(full_dat, samotnosc != "TAK", internet_zawodowo == "TAK")[["internet_h"]]
## W = 8897900, p-value = 5.457e-05
## alternative hypothesis: true location shift is greater than 0

Czy naprawdę? Nie, na następnym spotkaniu wspólnie zrobimy to jeszcze raz - tym razem prawidłowo uwzględniając wagi!

Trzy triki na factory

Zmiana kolejnosci poziomów

fct_dat <- data.frame(imie = c("Janek", "Franek", "Stefanek", "Havranek"),
           wzrost = c(188, 168, 210, 199))

levels(fct_dat[["imie"]])
## [1] "Franek"  "Havranek" "Janek"  "Stefanek"
fct_dat2 <- mutate(fct_dat, 
          imie = factor(imie, levels = imie[order(wzrost)]))
levels(fct_dat2[["imie"]])
## [1] "Franek"  "Janek"  "Havranek" "Stefanek"

Trzy triki na factory

Zmiana nazw poziomów

fct_dat2 <- mutate(fct_dat, 
          imie = factor(imie, labels = toupper(levels(imie))))
levels(fct_dat2[["imie"]])
## [1] "FRANEK"  "HAVRANEK" "JANEK"  "STEFANEK"

Trzy triki na factory

Łączenie poziomow

fct_dat2 <- fct_dat
levels(fct_dat2[["imie"]]) <- c("Franek", "Janek", "Janek", "Stefanek")

levels(fct_dat2[["imie"]])
## [1] "Franek"  "Janek"  "Stefanek"

Dane (raz jeszcze)

 • plec: płeć
 • waga: ważność obserwacji, istotne przy wyciąganiu średnich
 • woj: województwo
 • region66: region NUTS3.
 • internet_zawodowo: czy używa Pan/i internetu w pracy?
 • samotnosc: Czy czuje się Pan/i samotny/a?
 • internet_h: Ile godzin spędził/a Pan/i w internecie w ostatnim tygodniu?
 • rok: rok sondażu.