Ostatnie spotkanie STWURa w tym roku poprowadził Bartosz Kolasa - data scientist z firmy PiLab, a zorganizował Jarosław Chilimoniuk. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Materiały

https://github.com/STWUR/eRementarz3

Co robi Data Scientist?

Czego nie lubi Data Scientist?

Wielokrotna iteracja

Ekspolaracyjna analiza danych (EDA)

“Procedures for analyzing data, techniques for interpreting the results of such procedures, ways of planning the gathering of data to make its analysis easier, more precise or more accurate, and all the machinery and results of (mathematical) statistics which apply to analyzing data.”

John Tukey

Brudne dane

Dane niepełne

library(titanic)
library(dplyr)
titanic_train %>% filter(is.na(Age)) %>% head
##  PassengerId Survived Pclass             Name  Sex Age
## 1      6    0   3       Moran, Mr. James  male NA
## 2     18    1   2 Williams, Mr. Charles Eugene  male NA
## 3     20    1   3    Masselmani, Mrs. Fatima female NA
## 4     27    0   3    Emir, Mr. Farred Chehab  male NA
## 5     29    1   3 O'Dwyer, Miss. Ellen "Nellie" female NA
## 6     30    0   3      Todoroff, Mr. Lalio  male NA
##  SibSp Parch Ticket  Fare Cabin Embarked
## 1   0   0 330877 8.4583       Q
## 2   0   0 244373 13.0000       S
## 3   0   0  2649 7.2250       C
## 4   0   0  2631 7.2250       C
## 5   0   0 330959 7.8792       Q
## 6   0   0 349216 7.8958       S

Dane niepoprawne

 • dane spoza oczekiwanego zakresu
 • niepoprawne kombinacje danych

Dane niespójne

Dane niezintegrowane

Typy danych

str(titanic_train)
## 'data.frame':	891 obs. of 12 variables:
## $ PassengerId: int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Survived  : int 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 ...
## $ Pclass   : int 3 1 3 1 3 3 1 3 3 2 ...
## $ Name    : chr "Braund, Mr. Owen Harris" "Cumings, Mrs. John Bradley (Florence Briggs Thayer)" "Heikkinen, Miss. Laina" "Futrelle, Mrs. Jacques Heath (Lily May Peel)" ...
## $ Sex    : chr "male" "female" "female" "female" ...
## $ Age    : num 22 38 26 35 35 NA 54 2 27 14 ...
## $ SibSp   : int 1 1 0 1 0 0 0 3 0 1 ...
## $ Parch   : int 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 ...
## $ Ticket   : chr "A/5 21171" "PC 17599" "STON/O2. 3101282" "113803" ...
## $ Fare    : num 7.25 71.28 7.92 53.1 8.05 ...
## $ Cabin   : chr "" "C85" "" "C123" ...
## $ Embarked  : chr "S" "C" "S" "S" ...

Uwaga na zmienne czynnikowe

read.csv("myfile.csv", stringsAsFactors = FALSE)

Macierz odpowiedniości

table(titanic_train$Survived)
## 
##  0  1 
## 549 342

Macierz odpowiedności

table(titanic_train$Sex, titanic_train$Survived)
##     
##      0  1
##  female 81 233
##  male  468 109

Procentowo

prop.table(table(titanic_train$Sex, titanic_train$Survived))
##     
##          0     1
##  female 0.09090909 0.26150393
##  male  0.52525253 0.12233446
# table(titanic_train$Sex, titanic_train$Survived) %>% prop.table
prop.table(table(titanic_train$Sex, titanic_train$Survived), margin=1)
##     
##         0     1
##  female 0.2579618 0.7420382
##  male  0.8110919 0.1889081

Czy zmienne są zależne?

chisq.test(titanic_train$Survived, titanic_train$Sex) -> chsq
chsq$observed
##            titanic_train$Sex
## titanic_train$Survived female male
##           0   81 468
##           1  233 109
chsq$expected
##            titanic_train$Sex
## titanic_train$Survived  female   male
##           0 193.4747 355.5253
##           1 120.5253 221.4747

Która kombinacja zaburza najbardziej?

chsq$residuals
##            titanic_train$Sex
## titanic_train$Survived  female   male
##           0 -8.086170 5.965128
##           1 10.245095 -7.557757
chsq$p.value
## [1] 1.197357e-58

Mniej widoczne

titanic_emb <- dplyr::filter(titanic_train, Embarked != "")
chisq.test(titanic_emb$Survived, titanic_emb$Embarked) -> chsq
chsq$observed
##           titanic_emb$Embarked
## titanic_emb$Survived  C  Q  S
##          0 75 47 427
##          1 93 30 217
chsq$residuals
##           titanic_emb$Embarked
## titanic_emb$Survived      C      Q      S
##          0 -2.82239750 -0.07993071 1.46918919
##          1 3.58645093 0.10156881 -1.86691454
chsq$p.value
## [1] 1.769922e-06

Więcej wymiarów

with(titanic_train, ftable(Survived, Sex, Embarked))
##         Embarked    C  Q  S
## Survived Sex              
## 0    female      0  9  9 63
##     male       0 66 38 364
## 1    female      2 64 27 140
##     male       0 29  3 77

Pakiet DescTools

library(DescTools)
Desc(titanic_train$Survived, plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## titanic_train$Survived (integer - dichotomous)
## 
##  length   n  NAs unique
##   891  891   0   2
##     100.0%  0.0%    
## 
##  freq  perc lci.95 uci.95'
## 0  549 61.6%  58.4%  64.8%
## 1  342 38.4%  35.2%  41.6%
## 
## ' 95%-CI Wilson

Wykresy

Desc(titanic_train$Survived, plotit=FALSE) -> d
plot(d)

plot of chunk unnamed-chunk-13

Więcej kategorii

Desc(titanic_train$Embarked, plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## titanic_train$Embarked (character)
## 
##  length   n  NAs unique levels dupes
##   891  891   0   4   4   y
##     100.0%  0.0%           
## 
##  level freq  perc cumfreq cumperc
## 1   S  644 72.3%   644  72.3%
## 2   C  168 18.9%   812  91.1%
## 3   Q  77  8.6%   889  99.8%
## 4      2  0.2%   891  100.0%

Wykresy

Desc(titanic_train$Embarked, plotit=FALSE) -> d
plot(d)

plot of chunk unnamed-chunk-15

Zmienna ciągła

Desc(titanic_train$Age, plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## titanic_train$Age (numeric)
## 
##  length    n   NAs unique   0s  mean meanCI
##   891   714   177   88    0 29.699 28.632
##      80.1%  19.9%      0.0%     30.766
##                             
##   .05   .10   .25 median   .75   .90   .95
##  4.000 14.000 20.125 28.000 38.000 50.000 56.000
##                             
##  range   sd  vcoef   mad   IQR  skew  kurt
##  79.580 14.526  0.489 13.343 17.875  0.387  0.160
##                             
## lowest : 0.42, 0.67, 0.75 (2), 0.83 (2), 0.92
## highest: 70.0 (2), 70.5, 71.0 (2), 74.0, 80.0

Wykresy

Desc(titanic_train$Age, plotit=FALSE) -> d
plot(d)

plot of chunk unnamed-chunk-17

Formuły

Desc(titanic_train$Survived ~ titanic_train$Age, plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## titanic_train$Survived ~ titanic_train$Age
## 
## Summary: 
## n pairs: 891, valid: 714 (80.1%), missings: 177 (19.9%), groups: 2
## 
##             
##        0    1
## mean   30.626  28.344
## median  28.000  28.000
## sd    14.172  14.951
## IQR   18.000  17.000
## n      424   290
## np   59.384% 40.616%
## NAs     125    52
## 0s      0    0
## 
## Kruskal-Wallis rank sum test:
##  Kruskal-Wallis chi-squared = 1.9701, df = 1, p-value = 0.1604
## 
## 
## Proportions of titanic_train$Survived in the quantiles of titanic_train$Age:
##  
##     Q1   Q2   Q3   Q4
##  0  54.2%  63.9%  56.6%  62.7%
##  1  45.8%  36.1%  43.4%  37.3%

Formuły

Desc(titanic_train$Survived ~ titanic_train$Age, plotit=FALSE) ->d
plot(d)

plot of chunk unnamed-chunk-19

Formuły

Desc(titanic_train$Age ~ titanic_train$Survived, plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## titanic_train$Age ~ titanic_train$Survived
## 
## Summary: 
## n pairs: 891, valid: 714 (80.1%), missings: 177 (19.9%), groups: 2
## 
##             
##        0    1
## mean   30.626  28.344
## median  28.000  28.000
## sd    14.172  14.951
## IQR   18.000  17.000
## n      424   290
## np   59.384% 40.616%
## NAs     125    52
## 0s      0    0
## 
## Kruskal-Wallis rank sum test:
##  Kruskal-Wallis chi-squared = 1.9701, df = 1, p-value = 0.1604

Formuły

Desc(titanic_train$Age ~ titanic_train$Survived, plotit=FALSE) ->d
plot(d)

plot of chunk unnamed-chunk-21

Rozkład długoogonowy

Desc(log10(titanic_train$Fare), plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## log10(titanic_train$Fare) (numeric)
## 
##  length    n  NAs unique  0s mean meanCI
##   891   891   0   248   0 -Inf   NA
##      100.0%  0.0%     0.0%      NA
##                          
##   .05   .10  .25 median  .75  .90   .95
##   0.86  0.88  0.90  1.16 1.49 1.89  2.05
##                          
##  range   sd vcoef   mad  IQR skew  kurt
##   Inf   NA   NA  0.39 0.59  NA   NA
##                          
## lowest : -Inf (15), 0.6, 0.7, 0.8, 0.81
## highest: 2.36 (4), 2.39 (2), 2.42 (2), 2.42 (4), 2.71 (3)

Rozkład długoogonowy

Desc(log10(titanic_train$Fare), plotit=FALSE) ->d
plot(d)
## Warning in bplt(at[i], wid = width[i], stats = z$stats[, i], out = z$out[z
## $group == : Outlier (-Inf) in boxplot 1 is not drawn

plot of chunk unnamed-chunk-23

Rozkład długoogonowy

library(dplyr)
titanic_nozero <- mutate(titanic_train, Fare=na_if(Fare,0))
Desc(log10(titanic_nozero$Fare), plotit=FALSE)
## ------------------------------------------------------------------------- 
## log10(titanic_nozero$Fare) (numeric)
## 
##   length     n    NAs   unique     0s    mean
##     891    876     15    247     0 1.2783017
##         98.3%    1.7%         0.0%      
##                                  
##     .05    .10    .25   median    .75    .90
##  0.8590902 0.8884828 0.8989993 1.1613680 1.4951973 1.8918624
##                                  
##    range     sd   vcoef    mad    IQR    skew
##  2.1061341 0.4067163 0.3181693 0.3923808 0.5961980 0.8981877
##                                  
##   meanCI
##  1.2513312
##  1.3052722
##      
##     .95
##  2.0541341
##      
##    kurt
##  0.0782366
##      
## lowest : 0.603415, 0.69897, 0.7950106, 0.8087172, 0.8095597
## highest: 2.3570291 (4), 2.3936117 (2), 2.4189225 (2), 2.4199557 (4), 2.7095491 (3)

Rozkład długoogonowy

Desc(log10(titanic_nozero$Fare), plotit=FALSE) ->d
plot(d)

plot of chunk unnamed-chunk-25

Szybki sposób na outliery

library(outliers)
titanic_train %>%
 filter(!is.na(Age)) %>% 
 mutate(score=scores(Age, type="iqr")) %>%
 select(Name,Age,score) %>% arrange(desc(score)) %>% head
##                  Name Age  score
## 1 Barkworth, Mr. Algernon Henry Wilson 80.0 2.349650
## 2         Svensson, Mr. Johan 74.0 2.013986
## 3      Goldschmidt, Mr. George B 71.0 1.846154
## 4       Artagaveytia, Mr. Ramon 71.0 1.846154
## 5         Connors, Mr. Patrick 70.5 1.818182
## 6     Mitchell, Mr. Henry Michael 70.0 1.790210

Podziękowania

Dziękujemy firmie Kruk SA i Wydziałowi Biotechnologii UWr za wspieranie spotkań STWURa.