Pierwsze tegoroczne spotkanie STWUR-a poprowadził Mateusz Staniak, a zorganizował Jarosław Chilimoniuk. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Materiały

[https://github.com/STWUR/eRementarz4]

Work flow

 • Przygotowanie danych (preprocessing)
 • Zadanie (task)
 • Wybór modelu (benchmark)
 • Strojenie parametrów (tuning)
 • Ocena modelu

Dane

library(mlr)
library(dplyr)
library(ggplot2)

mieszkania <- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/STWUR/STWUR-2017-06-07/master/data/mieszkania_dane.csv") %>%
 filter(!is.na(cena_m2))

head(mieszkania)
##  n_pokoj metraz cena_m2 rok pietro pietro_maks  dzielnica
## 1    3 89.00  5270 2007   2      2   Krzyki
## 2    4 163.00  6687 2002   2      2  Psie Pole
## 3    3 52.00  6731 1930   1      2 Śródmieście
## 4    4 95.03  5525 2016   1      2   Krzyki
## 5    4 88.00  5216 1930   3      4 Śródmieście
## 6    2 50.00  5600 1915   3      4   Krzyki

Przygotowanie danych

Typowe zadania:

 • standaryzacja danych - normalizeFeatures
 • łączenie mało licznych poziomów zmiennych jakościowych - mergeSmallFactorLevels
 • wybranie części obserewacji - subsetTask
 • imputacja danych brakujących - impute
 • i inne…

Zadania (task)

 • Obsługiwane klasy problemów
makeClassifTask()
makeRegrTask()
makeClusterTask()
makeCostSensTask()
makeMultilabelTask()
makeSurvTask()

Nasz problem

m2_task <- makeRegrTask(id = "mieszkanie",
            data = mieszkania,
            target = "cena_m2")
 • Alternatywnie
m2_task_ndz <- makeRegrTask(id = "mieszkanie_ndz",
              data = select(mieszkania, -dzielnica),
              target = "cena_m2")

Uwaga

 • fixup.data = "warn": czyszczenie danych (aktualnie tylko usuwanie pustych poziomów)
 • check.data = TRUE: sprawdzanie poprawności danych (aktualnie: NA i puste poziomy zmiennej odpowiedzi)

Metody uczenia (learner)

 • Ogromna liczba dostępnych metod
listLearners(obj = "regr")[1:6, c(1, 3:4)]
##       class short.name package
## 1   regr.cforest   cforest  party
## 2    regr.ctree    ctree  party
## 3  regr.cvglmnet  cvglmnet glmnet
## 4 regr.featureless featureless   mlr
## 5   regr.gausspr   gausspr kernlab
## 6     regr.glm     glm  stats
 • Jak radzi sobie zwykła regresja liniowa?
reg_lm <- makeLearner("regr.lm")
 • A jak inne popularne metody?
reg_rf <- makeLearner("regr.randomForest")
reg_nnet <- makeLearner("regr.nnet")
 • Inaczej:
lrns <- makeLearners(c("lm", "randomForest", "nnet"),
          type = "regr")
 • takie wywołania tworzą obiekty typu Learner
 • metody są zaimplementowane w odpowiednich pakietach - mlr jest nakładką
 • różne metody - różne wsparcie dla brakujących wartości, wag itd

 • Uwaga: w ten sposób wszystkie hiperparametry mają ustawione wartości domyślne

Informacje o metodzie

getLearnerProperties(reg_rf)
## [1] "numerics" "factors" "ordered" "se"    "oobpreds" "featimp"
getLearnerParamSet(reg_rf)
##           Type len    Def         Constr Req
## ntree       integer  -    500        1 to Inf  -
## se.ntree     integer  -    100        1 to Inf  Y
## se.method    discrete  - jackknife bootstrap,jackknife,sd  Y
## se.boot      integer  -    50        1 to Inf  -
## mtry       integer  -     -        1 to Inf  -
## replace      logical  -   TRUE           -  -
## strata      untyped  -     -           -  -
## sampsize  integervector <NA>     -        1 to Inf  -
## nodesize     integer  -     5        1 to Inf  -
## maxnodes     integer  -     -        1 to Inf  -
## importance    logical  -   FALSE           -  -
## localImp     logical  -   FALSE           -  -
## nPerm       integer  -     1      -Inf to Inf  -
## proximity     logical  -   FALSE           -  -
## oob.prox     logical  -     -           -  Y
## do.trace     logical  -   FALSE           -  -
## keep.forest    logical  -   TRUE           -  -
## keep.inbag    logical  -   FALSE           -  -
##       Tunable Trafo
## ntree     TRUE   -
## se.ntree    TRUE   -
## se.method   TRUE   -
## se.boot    TRUE   -
## mtry      TRUE   -
## replace    TRUE   -
## strata    FALSE   -
## sampsize    TRUE   -
## nodesize    TRUE   -
## maxnodes    TRUE   -
## importance   TRUE   -
## localImp    TRUE   -
## nPerm     TRUE   -
## proximity   FALSE   -
## oob.prox   FALSE   -
## do.trace   FALSE   -
## keep.forest  FALSE   -
## keep.inbag  FALSE   -

Ustawianie hiperparametrów

 • przy tworzeniu learnera:
reg_rf2 <- makeLearner("regr.randomForest",
            par.vals = list(ntree = 1000))
 • po utworzeniu learnera:
reg_rf2 <- setHyperPars(reg_rf, ntree = 1000)
getHyperPars(reg_rf2)
## $ntree
## [1] 1000

Porównywanie modeli

porownanie <- benchmark(learners = list(reg_lm, reg_rf, reg_nnet),
            tasks = list(m2_task, m2_task_ndz),
            resampling = cv5)
save(porownanie, file = "porownanie.rda")
load("porownanie.rda")
porownanie
##     task.id    learner.id mse.test.mean
## 1   mieszkanie      regr.lm    2084932
## 2   mieszkanie regr.randomForest    1119241
## 3   mieszkanie     regr.nnet    2674150
## 4 mieszkanie_ndz      regr.lm    2481207
## 5 mieszkanie_ndz regr.randomForest    1748378
## 6 mieszkanie_ndz     regr.nnet    2672237

Wyniki porównania

# getBMRAggrPerformances(porownanie)
# getBMRPerformances(porownanie)
plotBMRBoxplots(porownanie)

plot of chunk wynikpor

Różne kryteria

listMeasures(obj = "regr")
## [1] "rsq"     "rae"     "rmsle"    "mse"     "rrse"    
## [6] "medse"    "mae"     "timeboth"  "timepredict" "medae"   
## [11] "featperc"  "mape"    "rmse"    "kendalltau" "sse"    
## [16] "arsq"    "expvar"   "msle"    "sae"     "timetrain" 
## [21] "spearmanrho"

Wytrenowanie pojedynczego modelu

 • podstawowe wywołanie:
m2_rf <- train(reg_rf2, m2_task)
 • uwaga: można samodzielnie zdefiniować zbiór uczący
uczacy <- sample(1:nrow(mieszkania), floor(0.7*nrow(mieszkania)))
testowy <- setdiff(1:nrow(mieszkania), uczacy)
m2_rf_czesc <- train(reg_rf2, m2_task, subset = uczacy)
 • przewidywane wartości:
pred <- predict(m2_rf, task = m2_task)
## Error in predict.randomForest(.model$learner.model, newdata = .newdata, : missing values in newdata
head(getPredictionResponse(pred))
## Error in getPredictionResponse(pred): nie znaleziono obiektu 'pred'
pred2 <- predict(m2_rf_czesc, newdata = mieszkania[testowy, ])
## Error in predict.randomForest(.model$learner.model, newdata = .newdata, : missing values in newdata
head(getPredictionResponse(pred2))
## Error in getPredictionResponse(pred2): nie znaleziono obiektu 'pred2'

Strojenie parametrów

all_params <- makeParamSet(
 makeDiscreteParam("mtry", values = 2:5),
 makeDiscreteParam("nodesize", values = seq(5, 45, by = 10))
)
m2_params <- tuneParams(reg_rf2, task = m2_task,
            resampling = cv3,
            par.set = all_params,
            control = makeTuneControlGrid())

Wynik

m2_params
## Tune result:
## Op. pars: mtry=3; nodesize=5
## mse.test.mean=1.15e+06
par_data <- generateHyperParsEffectData(m2_params)
plotHyperParsEffect(par_data, x = "mtry", y = "nodesize", z = "mse.test.mean", plot.type = "heatmap")

plot of chunk wyswietlpar

reg_rf2 <- setHyperPars(reg_rf2, mtry = 3)
m2_rf2 <- train(reg_rf2, m2_task)

Inne kontrolki

makeTuneControlCMAES()
makeTuneControlIrace()
makeTuneControlRandom()

Cena mieszkania

moje <- data.frame(n_pokoj = 3L,
          metraz = 60.00,
          rok = 2010L,
          pietro = 3L,
          pietro_maks = 5L,
          dzielnica = "Srodmiescie")
moje$dzielnica <- factor(moje$dzielnica,
             levels = levels(mieszkania$dzielnica))
predict(m2_rf2, newdata = moje)
## Error in predict.randomForest(.model$learner.model, newdata = .newdata, : missing values in newdata

Wizualizacja modelu

pdp <- generatePartialDependenceData(m2_rf2,
                   m2_task,
                   features = colnames(mieszkania)[-c(3, 7)])
plotPartialDependence(pdp)

plot of chunk plotpdp

Podsumowanie

 • Tworzenie zadania: makeRegrTask, makeClassifTask itd
 • Metoda uczenia: makeLearner, makeLearners
 • Porównanie kilku modeli: benchmark
 • Ustawianie hiperparametrów: setHyperPars
 • Wytrenowanie pojedynczego modelu: train
 • Strojenie parametrów: tuneParams

Podziękowanie

Dziękujemy firmie Kruk i Wydziałowi Biotechnologii UWr.