STWUR
STWUR

Piąty STWUR odbył się 7.06.2017 - poniżej prezentacja ze spotkania.

http://tinyurl.com/stwur5 - kody i dane do dzisiejszego spotkania.

Wygenerowanie tej prezentacji wymaga uruchomienia pliku analysis.R

Uczenie maszynowe w R

Pakiety w R implementują większość ze znanych algorytmów uczenia maszynowego.

## S3 method for class 'formula'
randomForest(formula, data=NULL, ..., subset, na.action = na.fail)

## S4 method for signature 'formula'
ksvm(x, data = NULL, ..., subset, na.action = na.omit, scaled = TRUE)

Ze względu na duże zróżnicowanie funkcji, uczenie maszynowe w R wymaga dużo zbędnego wysiłku.

mlr

Pakiet mlr standaryzuje pracę z uczeniem maszynowym w R poprzez stworzenie wraperów wokół najpopularniejszych implementacji algorytmów uczenia maszynowego.

listLearners()
## Warning in listLearners.character(obj = NA_character_, properties, quiet, : The following learners could not be constructed, probably because their packages are not installed:
## classif.ada,classif.bartMachine,classif.bdk,classif.blackboost,classif.boosting,classif.bst,classif.C50,classif.cforest,classif.clusterSVM,classif.ctree,classif.cvglmnet,classif.dbnDNN,classif.dcSVM,classif.earth,classif.evtree,classif.extraTrees,classif.fnn,classif.gamboost,classif.gaterSVM,classif.gbm,classif.geoDA,classif.glmboost,classif.glmnet,classif.h2o.deeplearning,classif.h2o.gbm,classif.h2o.glm,classif.h2o.randomForest,classif.hdrda,classif.IBk,classif.J48,classif.JRip,classif.kknn,classif.LiblineaRL1L2SVC,classif.LiblineaRL1LogReg,classif.LiblineaRL2L1SVC,classif.LiblineaRL2LogReg,classif.LiblineaRL2SVC,classif.LiblineaRMultiClassSVC,classif.linDA,classif.lqa,classif.mda,classif.mlp,classif.neuralnet,classif.nnTrain,classif.nodeHarvest,classif.OneR,classif.pamr,classif.PART,classif.penalized.fusedlasso,classif.penalized.lasso,classif.penalized.ridge,classif.plr,classif.plsdaCaret,classif.quaDA,classif.randomForestSRC,classif.rda,classif.rFerns,classif.rknn,classif.rotationForest,classif.RRF,classif.rrlda,classif.saeDNN,classif.sda,classif.sparseLDA,classif.xgboost,classif.xyf,cluster.cmeans,cluster.Cobweb,cluster.EM,cluster.FarthestFirst,cluster.kmeans,cluster.SimpleKMeans,cluster.XMeans,multilabel.cforest,multilabel.randomForestSRC,multilabel.rFerns,regr.bartMachine,regr.bcart,regr.bdk,regr.bgp,regr.bgpllm,regr.blackboost,regr.blm,regr.brnn,regr.bst,regr.btgp,regr.btgpllm,regr.btlm,regr.cforest,regr.crs,regr.ctree,regr.cubist,regr.cvglmnet,regr.earth,regr.elmNN,regr.evtree,regr.extraTrees,regr.fnn,regr.frbs,regr.gamboost,regr.gbm,regr.glmboost,regr.glmnet,regr.GPfit,regr.h2o.deeplearning,regr.h2o.gbm,regr.h2o.glm,regr.h2o.randomForest,regr.IBk,regr.kknn,regr.km,regr.laGP,regr.LiblineaRL2L1SVR,regr.LiblineaRL2L2SVR,regr.mars,regr.mob,regr.nodeHarvest,regr.pcr,regr.penalized.fusedlasso,regr.penalized.lasso,regr.penalized.ridge,regr.plsr,regr.randomForestSRC,regr.rknn,regr.RRF,regr.rsm,regr.slim,regr.xgboost,regr.xyf,surv.cforest,surv.CoxBoost,surv.cv.CoxBoost,surv.cvglmnet,surv.gamboost,surv.gbm,surv.glmboost,surv.glmnet,surv.penalized.fusedlasso,surv.penalized.lasso,surv.penalized.ridge,surv.randomForestSRC
## Check ?learners to see which packages you need or install mlr with all suggestions.
##         class             name short.name package
## 1  classif.binomial     Binomial Regression  binomial  stats
## 2 classif.featureless    Featureless classifier featureless   mlr
## 3   classif.gausspr      Gaussian Processes   gausspr kernlab
## 4     classif.knn      k-Nearest Neighbor     knn  class
## 5    classif.ksvm   Support Vector Machines    ksvm kernlab
## 6     classif.lda Linear Discriminant Analysis     lda  MASS
##   type installed numerics factors ordered missings weights prob
## 1 classif   TRUE   TRUE  TRUE  FALSE  FALSE  TRUE TRUE
## 2 classif   TRUE   TRUE  TRUE  TRUE   TRUE  FALSE TRUE
## 3 classif   TRUE   TRUE  TRUE  FALSE  FALSE  FALSE TRUE
## 4 classif   TRUE   TRUE  FALSE  FALSE  FALSE  FALSE FALSE
## 5 classif   TRUE   TRUE  TRUE  FALSE  FALSE  FALSE TRUE
## 6 classif   TRUE   TRUE  TRUE  FALSE  FALSE  FALSE TRUE
##  oneclass twoclass multiclass class.weights featimp oobpreds  se lcens
## 1  FALSE   TRUE   FALSE     FALSE  FALSE  FALSE FALSE FALSE
## 2  FALSE   TRUE    TRUE     FALSE  FALSE  FALSE FALSE FALSE
## 3  FALSE   TRUE    TRUE     FALSE  FALSE  FALSE FALSE FALSE
## 4  FALSE   TRUE    TRUE     FALSE  FALSE  FALSE FALSE FALSE
## 5  FALSE   TRUE    TRUE     TRUE  FALSE  FALSE FALSE FALSE
## 6  FALSE   TRUE    TRUE     FALSE  FALSE  FALSE FALSE FALSE
##  rcens icens
## 1 FALSE FALSE
## 2 FALSE FALSE
## 3 FALSE FALSE
## 4 FALSE FALSE
## 5 FALSE FALSE
## 6 FALSE FALSE
## ... (34 rows, 22 cols)

Zdefiniowanie learnera

learnerRF <- makeLearner("regr.randomForest")
learnerNN <- makeLearner("regr.nnet")
learnerSVM <- makeLearner("regr.ksvm")

print(learnerNN)
## Learner regr.nnet from package nnet
## Type: regr
## Name: Neural Network; Short name: nnet
## Class: regr.nnet
## Properties: numerics,factors,weights
## Predict-Type: response
## Hyperparameters: size=3
# alternatywnie:
# makeLearners(c("randomForest", "nnet", "ksvm"), type = "regr")

Określenie zadania

mieszkania <- na.omit(read.csv(file = "./data/mieszkania_dane.csv", encoding = "UTF-8"))

# zadania - kazde zadanie to inny zbior danych
predict_price <- makeRegrTask(id = "cenaMieszkan", data = mieszkania, target = "cena_m2")

predict_price2 <- makeRegrTask(id = "cenaMieszkanBezDzielnicy", 
                data = select(mieszkania, -dzielnica), 
                target = "cena_m2")

predict_price3 <- makeRegrTask(id = "cenaMieszkanBezMaksPieter", 
                data = select(mieszkania, -pietro_maks), 
                target = "cena_m2")

Walidacja krzyżowa

bench_cv <- crossval(learnerRF, predict_price)
#można też holdout, bootstrapOOB itp

Każdy z obiektów klasy ResampleResult można analizować za pomocą ujednoliconych metod.

getRRPredictionList(bench_cv)
## $train
## NULL
## 
## $test
## $test$`1`
## Prediction: 586 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.34
##  id truth response
## 10 10 6878 6877.330
## 20 20 6154 5742.281
## 24 24 6870 6916.033
## 42 42 4621 4640.902
## 48 48 4796 5238.064
## 55 55 7600 7252.475
## ... (586 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`2`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.20
##  id truth response
## 17 17 8111 7544.035
## 21 21 5882 6116.426
## 26 26 5363 5161.359
## 45 45 6364 6674.485
## 47 47 6294 5621.022
## 61 61 6628 5340.896
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`3`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.19
##  id truth response
## 5  5 5216 5237.439
## 8  8 9761 9278.474
## 36 36 5232 5557.676
## 43 43 5875 5808.060
## 49 49 5806 5745.025
## 50 50 6976 6615.376
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`4`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.20
##  id truth response
## 1  1 5270 5420.443
## 3  3 6731 6133.154
## 13 13 3586 5832.009
## 34 34 6909 6450.828
## 44 44 5160 6905.925
## 63 63 6765 5878.371
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`5`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.19
##  id truth response
## 6  6 5600 5516.665
## 7  7 9146 7560.897
## 11 11 8684 4978.036
## 23 23 5972 6393.206
## 28 28 6675 5369.310
## 31 31 4671 5125.724
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`6`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.20
##  id truth response
## 12 12 6327 7195.745
## 29 29 5303 5369.189
## 30 30 4277 5284.370
## 35 35 4897 5373.087
## 38 38 7341 6732.968
## 46 46 5780 6175.006
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`7`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.07
##  id truth response
## 14 14 5369 5047.436
## 22 22 6968 5492.012
## 25 25 7358 6626.651
## 64 64 4894 5593.881
## 67 67 8754 7119.083
## 90 90 6643 6482.012
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`8`
## Prediction: 586 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.20
##  id truth response
## 2  2 6687 6349.784
## 18 18 5716 6217.368
## 19 19 6340 6111.002
## 27 27 4591 5123.258
## 32 32 6064 5540.409
## 33 33 5000 5783.833
## ... (586 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`9`
## Prediction: 585 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.19
##  id truth response
## 4  4 5525 5298.399
## 9  9 5209 5375.390
## 15 15 8100 7263.012
## 37 37 5937 6154.977
## 40 40 5322 5323.819
## 52 52 5436 6085.986
## ... (585 rows, 3 cols)
## 
## 
## $test$`10`
## Prediction: 586 observations
## predict.type: response
## threshold: 
## time: 0.19
##  id truth response
## 16 16 8409 7799.708
## 39 39 5781 5687.117
## 57 57 6918 6009.486
## 72 72 5895 6133.250
## 74 74 5306 5777.349
## 79 79 4916 5764.658
## ... (586 rows, 3 cols)

Benchmark

Funkcja benchmark to rozszerzenie prostszych funkcji (takich jak crossval) na wiele zadań i wiele klasyfikatorów.

bench_regr <- benchmark(learners = list(learnerRF,
                    learnerNN,
                    learnerSVM),
            tasks = list(predict_price,
                   predict_price2,
                   predict_price3))

Benchmark

as.data.frame(bench_regr)
##           task.id    learner.id iter    mse
## 1        cenaMieszkan regr.randomForest  1 839348.3
## 2        cenaMieszkan regr.randomForest  2 874275.2
## 3        cenaMieszkan regr.randomForest  3 1299829.0
## 4        cenaMieszkan regr.randomForest  4 1510080.1
## 5        cenaMieszkan regr.randomForest  5 784144.1
## 6        cenaMieszkan regr.randomForest  6 1067753.7
## 7        cenaMieszkan regr.randomForest  7 1000952.8
## 8        cenaMieszkan regr.randomForest  8 1013920.2
## 9        cenaMieszkan regr.randomForest  9 1297249.9
## 10       cenaMieszkan regr.randomForest  10 1297583.5
## 11       cenaMieszkan     regr.nnet  1 2104482.2
## 12       cenaMieszkan     regr.nnet  2 2381276.9
## 13       cenaMieszkan     regr.nnet  3 3447641.8
## 14       cenaMieszkan     regr.nnet  4 3568701.8
## 15       cenaMieszkan     regr.nnet  5 1822719.1
## 16       cenaMieszkan     regr.nnet  6 2588841.8
## 17       cenaMieszkan     regr.nnet  7 2533394.1
## 18       cenaMieszkan     regr.nnet  8 2469885.3
## 19       cenaMieszkan     regr.nnet  9 2702901.8
## 20       cenaMieszkan     regr.nnet  10 3112267.5
## 21       cenaMieszkan     regr.ksvm  1 1273267.3
## 22       cenaMieszkan     regr.ksvm  2 1563242.1
## 23       cenaMieszkan     regr.ksvm  3 2086075.1
## 24       cenaMieszkan     regr.ksvm  4 2279127.7
## 25       cenaMieszkan     regr.ksvm  5 1080269.3
## 26       cenaMieszkan     regr.ksvm  6 1612142.3
## 27       cenaMieszkan     regr.ksvm  7 1537292.4
## 28       cenaMieszkan     regr.ksvm  8 1476517.8
## 29       cenaMieszkan     regr.ksvm  9 1878614.2
## 30       cenaMieszkan     regr.ksvm  10 1929747.9
## 31 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  1 1503597.7
## 32 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  2 1730503.2
## 33 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  3 1739299.0
## 34 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  4 2229319.9
## 35 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  5 1752890.5
## 36 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  6 1979818.8
## 37 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  7 1383729.8
## 38 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  8 1173487.4
## 39 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  9 1827983.3
## 40 cenaMieszkanBezDzielnicy regr.randomForest  10 1926375.9
## 41 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  1 2263569.3
## 42 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  2 2484105.0
## 43 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  3 2885504.9
## 44 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  4 3368083.1
## 45 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  5 2763016.4
## 46 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  6 3050600.3
## 47 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  7 2043085.5
## 48 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  8 1953868.7
## 49 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  9 3074898.7
## 50 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.nnet  10 2844002.0
## 51 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  1 1754017.1
## 52 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  2 2142753.8
## 53 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  3 2305377.0
## 54 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  4 2925467.7
## 55 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  5 2342743.4
## 56 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  6 2657185.6
## 57 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  7 1645302.7
## 58 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  8 1467250.5
## 59 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  9 2681122.0
## 60 cenaMieszkanBezDzielnicy     regr.ksvm  10 2243154.6
## 61 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  1 1093192.8
## 62 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  2 1204704.2
## 63 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  3 1709391.2
## 64 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  4 1295037.3
## 65 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  5 1527194.2
## 66 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  6 1462621.4
## 67 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  7 1294842.2
## 68 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  8 1244385.7
## 69 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  9 2156677.1
## 70 cenaMieszkanBezMaksPieter regr.randomForest  10 1377081.3
## 71 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  1 2215076.8
## 72 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  2 2124022.1
## 73 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  3 3233803.6
## 74 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  4 2441985.1
## 75 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  5 2895856.1
## 76 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  6 2672517.0
## 77 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  7 2454300.3
## 78 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  8 2424117.6
## 79 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  9 3669234.9
## 80 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.nnet  10 2599188.6
## 81 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  1 1203005.3
## 82 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  2 1362469.8
## 83 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  3 1865918.2
## 84 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  4 1501489.8
## 85 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  5 1681702.0
## 86 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  6 1853996.5
## 87 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  7 1458107.3
## 88 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  8 1629955.8
## 89 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  9 2481233.7
## 90 cenaMieszkanBezMaksPieter     regr.ksvm  10 1589512.6

Benchmark

getBMRAggrPerformances(bench_regr)
## $cenaMieszkan
## $cenaMieszkan$regr.randomForest
## mse.test.mean 
##    1098514 
## 
## $cenaMieszkan$regr.nnet
## mse.test.mean 
##    2673211 
## 
## $cenaMieszkan$regr.ksvm
## mse.test.mean 
##    1671630 
## 
## 
## $cenaMieszkanBezDzielnicy
## $cenaMieszkanBezDzielnicy$regr.randomForest
## mse.test.mean 
##    1724701 
## 
## $cenaMieszkanBezDzielnicy$regr.nnet
## mse.test.mean 
##    2673073 
## 
## $cenaMieszkanBezDzielnicy$regr.ksvm
## mse.test.mean 
##    2216437 
## 
## 
## $cenaMieszkanBezMaksPieter
## $cenaMieszkanBezMaksPieter$regr.randomForest
## mse.test.mean 
##    1436513 
## 
## $cenaMieszkanBezMaksPieter$regr.nnet
## mse.test.mean 
##    2673010 
## 
## $cenaMieszkanBezMaksPieter$regr.ksvm
## mse.test.mean 
##    1662739

Benchmark

getBMRPerformances(bench_regr)
## $cenaMieszkan
## $cenaMieszkan$regr.randomForest
##  iter    mse
## 1   1 839348.3
## 2   2 874275.2
## 3   3 1299829.0
## 4   4 1510080.1
## 5   5 784144.1
## 6   6 1067753.7
## 7   7 1000952.8
## 8   8 1013920.2
## 9   9 1297249.9
## 10  10 1297583.5
## 
## $cenaMieszkan$regr.nnet
##  iter   mse
## 1   1 2104482
## 2   2 2381277
## 3   3 3447642
## 4   4 3568702
## 5   5 1822719
## 6   6 2588842
## 7   7 2533394
## 8   8 2469885
## 9   9 2702902
## 10  10 3112268
## 
## $cenaMieszkan$regr.ksvm
##  iter   mse
## 1   1 1273267
## 2   2 1563242
## 3   3 2086075
## 4   4 2279128
## 5   5 1080269
## 6   6 1612142
## 7   7 1537292
## 8   8 1476518
## 9   9 1878614
## 10  10 1929748
## 
## 
## $cenaMieszkanBezDzielnicy
## $cenaMieszkanBezDzielnicy$regr.randomForest
##  iter   mse
## 1   1 1503598
## 2   2 1730503
## 3   3 1739299
## 4   4 2229320
## 5   5 1752890
## 6   6 1979819
## 7   7 1383730
## 8   8 1173487
## 9   9 1827983
## 10  10 1926376
## 
## $cenaMieszkanBezDzielnicy$regr.nnet
##  iter   mse
## 1   1 2263569
## 2   2 2484105
## 3   3 2885505
## 4   4 3368083
## 5   5 2763016
## 6   6 3050600
## 7   7 2043085
## 8   8 1953869
## 9   9 3074899
## 10  10 2844002
## 
## $cenaMieszkanBezDzielnicy$regr.ksvm
##  iter   mse
## 1   1 1754017
## 2   2 2142754
## 3   3 2305377
## 4   4 2925468
## 5   5 2342743
## 6   6 2657186
## 7   7 1645303
## 8   8 1467251
## 9   9 2681122
## 10  10 2243155
## 
## 
## $cenaMieszkanBezMaksPieter
## $cenaMieszkanBezMaksPieter$regr.randomForest
##  iter   mse
## 1   1 1093193
## 2   2 1204704
## 3   3 1709391
## 4   4 1295037
## 5   5 1527194
## 6   6 1462621
## 7   7 1294842
## 8   8 1244386
## 9   9 2156677
## 10  10 1377081
## 
## $cenaMieszkanBezMaksPieter$regr.nnet
##  iter   mse
## 1   1 2215077
## 2   2 2124022
## 3   3 3233804
## 4   4 2441985
## 5   5 2895856
## 6   6 2672517
## 7   7 2454300
## 8   8 2424118
## 9   9 3669235
## 10  10 2599189
## 
## $cenaMieszkanBezMaksPieter$regr.ksvm
##  iter   mse
## 1   1 1203005
## 2   2 1362470
## 3   3 1865918
## 4   4 1501490
## 5   5 1681702
## 6   6 1853997
## 7   7 1458107
## 8   8 1629956
## 9   9 2481234
## 10  10 1589513

Benchmark

plotBMRBoxplots(bench_regr)

plot of chunk unnamed-chunk-11

Zadanie

Z pomocą skryptu classification_affordable_apartments.R przewidźmy na jakie mieszkanie stać typowego wrocławianina.

http://tinyurl.com/stwur5 - kody i dane do dzisiejszego spotkania.

Dziękujemy firmie Kruk SA za wspieranie spotkań STWURa.